2200uF 63V EXR 18x41mm (low imp.) (EXR222M63B-Hitano) (Elektrolytkondensator niedrige Impedanz)
  • 2200uF 63V EXR 18x41mm (low imp.) (EXR222M63B-Hitano) (Elektrolytkondensator niedrige Impedanz)
  • 2200uF 63V EXR 18x41mm (low imp.) (EXR222M63B-Hitano) (Elektrolytkondensator niedrige Impedanz)